Mere viden

Her får du links til mere viden, rapporter og projekter om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. De er opdelt i følgende kategorier:

Undervisningsmaterialer
MG:Lab: En e-bog til brug på byggeriets uddannelser og til efter- og videreuddannelser. Udgiver: Via University, 2016 (pdf)
Den tværfaglige e-bog: "MG:LAB – Håndtering af miljøfarlige stoffer og genanvendelse af byggematerialer" er udviklet for at medvirke til et kompetenceløft til byggeriets aktører inden for emnet miljøskadelige stoffer og genanvendelse af byggematerialer. Det er udgivet af VIA og er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem VIA Bygningskonstruktøruddannelsen og VIA Bygningsingeniøruddannelsen og er finansieret af Grundejernes Investeringsfond. Den indeholder viden, der bl.a. retter sig mod studieaktive og færdiguddannede bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører.

Genanvendelse og genbrug
Opbygning af Danmark gennem nedrivning af tomme bygninger
I 2017 har Kuben Management og Lendager Group i samarbejde med Lolland Kommune og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejdet med en kortlægning, opskalering og værdisætning af det nedrivningsmodne byggeri lokalt. Her har vi gennem besigtigelser af udvalgte huse kortlagt materialer og beregnet et skøn over, hvor mange materialer, der findes i de nedrivningsmodne huse på Lolland, og som kan genanvendes.

Ressourcekortlægning af bygninger, Miljøprojekt 2006, 2018. Udgiver: Miljøstyrelsen
Rapporten beskriver mulige krav til indholdet og udførelse af en ressourcekortlægning, dvs. den opstiller rammerne for, hvilke elementer en konkret ressourcekortlægning skal/kan indeholde, herunder hvilke konkrete værktøjer, der kan anvendes til udarbejdelse af kortlægningen.

Projekt om selektiv nedrivning, Miljøprojekt 1962, 2017. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har til formål at afdække og konkretisere, hvordan selektiv nedrivning kan udbredes i bygge- og anlægssektoren, og udpege konkrete forslag til at implementere selektiv nedrivning.

Bogen: Genbygge studier
Publikationen samler materiale til inspiration til hvordan arkitekter kan arbejde med genanvendelse og genindbygning af byggematerialer.

Idekatalog over nye designstrategier. Udgiver: InnoBYG, 2016
Projektet præsenterer konkrete eksempler på designstrategier, der skal fremme genanvendelse af materialer i byggeriet. Der peges også på en række potentialer og udfordringer inden for området.

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Udgiver: InnoBYG, 2016
Atlasset er et opslagsværk, som kan bruges til at finde sammenhæng mellem bygningsdele, indhold af farlige stoffer og muligheder for genbrug og genanvendelse.

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyggelse, Miljøprojekt 1851, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet beskriver, hvordan bæredygtighedskriterier ser ud, når der er fokus på affaldsforebyggelse. Forskellige certificeringsordninger gennemgås, og 34 relevante kriterier udpeges. Dernæst er kriterierne vurderet af fra fastlagte krav, hvilket resulterer i fem hovedkriterier.

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts. MUDP Miljøprojekt 1850, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har udviklet og testet et vægsystem med gamle mursten og isolering.

Grøn Projektbank
I Grøn Projektbank kan du finde inspiration til egne udviklingsprojekter. Her er ca. 1.000 offentligt støttede projekter inden for miljø-, fødevare- og bioområdet samlet i en database. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der i samarbejde med Innovationsfonden har etableret Grøn Projektbank for at sikre videndeling, bl.a. til fordel for virksomheder, der planlægger at søge bevillinger i fremtiden.

Design for DisassemblyHåndbog om Design for Disassembly
Håndbog udgivet af Teknologisk Institut
stiller skarpt på Design for Disassembly. Dvs. hvordan man designer bygninger, som kan skilles ad igen om mange år og derefter genbruges eller genanvendes. Teknologisk Institut har i håndbogen samlet forskellige erfaringer på området.

Miljøfarlige stoffer
Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl, Miljøprojekt 1991, 2018. Udgiver: Miljøstyrelsen 
Der er gennemført et projekt, hvor prøver af nedknust beton og tegl er analyseret for indhold og udvaskning af en række problematiske stoffer.

Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald
Projektets formål var på landsplan at undersøge niveauet af forurenende stoffer i den del af bygge- og anlægsaffaldet, der består af beton, asfalt og tegl. Det var endvidere formålet at identificere mulige kilder til forureningen.​