Særlige krav ved genanvendelse

Restproduktbekendtgørelsen – anvendelse af PCB forurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Den 1 januar 2017 trådte den nye Restproduktbekendtgørelse (BEK nr 1672 af 15/12/2016) i kraft. Som noget helt nyt introducerer bekendtgørelsen en mulighed for at nyttiggøre lettere PCB-forurenet byggeaffald. Lettere forurenet bygge- og anlægsaffald definerer bekendtgørelsen som affald med et PCB indhold på op til 2 mg/kg. Det skal bemærkes, at grænsen er angivet som en spidsværdi ved kilden (overfladeværdi).

Reglerne for frit at anvende sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder er uændrede.

Krav til anvendelsen af lettere PCB-forurenet affald
I bekendtgørelsens kapitel 5 (§14) beskrives de nye muligheder for at anvende sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Der er dog en række særlige krav og betingelser til anvendelsen uden tilladelse.

Disse krav og betingelser er angivet i bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 7.  

Bilag 3

  • Den øvre grænse for PCB i byggeaffald er 2 mg/kg (som spidsværdi målt på overfladen ved kilden)

Bilag 7

  • Anvendelse af forurenede materialer kræver en tæt belægning som vil reducere mængden vand der kommer i kontakt med det forurenede bygge- og anlægsaffald
  • Den samlede højde af forurenet bygge- og anlægsaffald må være max. 5 m
  • Anvendelse må ikke finde sted i bygninger eller anlæg, hvori der kan tages ophold, fx boliger og arbejdspladser

Krav til anmeldelse forud for anvendelse af lettere PCB-forurenet affald
I bekendtgørelsens kapitel 6 angives at anvendelse af sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald kræver en anmeldelse til kommunen senest 4 uger før arbejdets udførelse. Anmeldelsen skal indholde følgende oplysninger:

  1. Projektets beliggenhed, herunder med angivelse af koordinater
  2. Datoen for projektets påbegyndelse og afslutning
  3. Mængde sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald der agtes anvendt 
  4. Dimensioner og tegninger af projektet
  5. Oversigtsplan med angivelse af berørte matrikelnummer, placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer og havet
  6. Hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet

Ifølge bekendtgørelsens kapitel 7 (§12) fører kommunen tilsyn med, at krav og betingelser i kapitel 5 og 6 er opfyldt.