PCB

Hvad er PCB?

PCB står for poly-chlorerede biphenyler og er en organisk miljøgift. Der findes 209 forskellige slags PCB’er (congener).

Hvor er PCB typisk anvendt?

PCB findes især i fugemasse, termoruder, lysdioder samt slidstærke malinger og gulvbelægninger i bygninger opført eller renoveret mellem 1950 og 1977. PCB er desuden blevet brugt i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977 og i alle andre sammenhænge siden 1986.

Hvorfor er PCB problematisk?

PCB er en persistent organisk miljøgift og er omfattet af Stockholm-konventionen. PCB giver bl.a. skader på forplantningsevne, immunsystem og lever, samtidig med at være hormonforstyrrende. Stofferne er desuden mistænkt for at være kræftfremkaldende. I naturen ophober stofferne sig og nedbrydes langsomt. Der er stor fokus på PCB, da mennesker kan blive eksponeret over for PCB ved afdampning af PCB fra fuger til indeklimaet.

Hvad sker der med PCB i affald?

PCB kan spredes til miljøet, hvis det ikke fjernes fra affaldet. Herved kan det ophobes gennem fødekæden, og mennesker kan gennem kosten indtage PCB. Der er derfor i Affaldsbekendtgørelsen en række særlige regler for PCB i affald. Grænseværdien for, hvornår PCB er farligt affald, er 50 mg/kg. Affald med indhold over denne værdi skal destrueres ved forbrænding ved høje temperaturer.

Særlig regulering af PCB

Der er særlig regulering af PCB i bekendtgørelsen for PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor.

PCB er desuden reguleret af POP forordningen.

Vejledninger om PCB

Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder, 2014. Udgiver: Miljøstyrelsen
Vejledningen giver hjælp til at håndtere termoruder med PCB, bl.a. ved at beskrive relevant lovgivning og krav til de enkelte aktører og ved at give konkrete anbefalinger til at bestemme PCB i termoruder.

Vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer, 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Vejledningen giver hjælp til at håndtere kondensatorer med PCB, der findes i lysarmaturer, bl.a. ved at beskrive hvilke krav der gælder for de enkelte aktører og giver anvisninger til, hvordan PCB-holdige kondensatorer identificeres og håndteres.

Arbejdsmiljø

Dansk Asbestforening har en vejledning om, hvordan PCB-holdige materialer skal saneres. Desuden har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR ) en vejledning med generelle anvisninger for forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger samt bortskaffelse af affald. Læs mere om vejledningerne.

Anvisninger om PCB

Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger, 2015. SBi-anvisning 241
Anvisningen beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger

PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning, 2016. SBI-anvisning 268
SBi-anvisning 268 bygger videre på SBi-anvisning 242, der fokuserer på afhjælpning af PCB i indeluften. Den adskiller sig fra SBi-anvisning 242 ved også at forklare, hvordan bygninger med PCB renoveres eller nedrives. Uanset om der er tale om afhjælpning, renovering eller nedrivning, kan arbejdet generere PCB-holdigt affald. Anvisningen forklarer derfor, hvordan affaldet håndteres, og hvordan man beskytter mennesker og miljø under arbejdet.

Yderligere oplysninger om PCB

På PCB-guiden kan du finde yderligere oplysninger om PCB.

Du kan også læse mere om PCB på Miljøstyrelsens hjemmeside.