Asbest

Asbest består af mineraler, der kan spaltes i fibre. 

Hvor er asbest typisk anvendt?

Asbest har været anvendt bredt i byggeriet frem mod 1986, hvor der kom et endeligt forbud mod anvendelsen af asbest. Asbest har været anvendt i mange bygningsmaterialer fx i eternitplader. For en gennemgang af hvor asbest har været anvendt, kan se Arbejdstilsynets asbestguide eller SBi anvisning nr. 229 om asbest benyttes.

Hvorfor er asbest problematisk?

Ved håndtering af asbestaffald kan der opstå støv, som indeholder fibre, der kan ophobe sig i lungerne. Støvet kan være så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af asbestfibre kan forårsage lunge- og lungehindekræft samt sygdommen asbestose, som er en kronisk lungesygdom.

Hvad sker der med asbest i affald?

Udover at asbest kan udgøre et problem for arbejdsmiljøet, er det også vigtigt at håndtere asbestaffald miljømæssigt korrekt for at undgå en spredning af fibre til miljøet, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Asbest er som udgangspunkt farligt affald og skal håndteres som farligt affald. En undtagelse er, hvis byggematerialer med asbest ikke er støvende.

Særlig regulering om asbest

Særlig regulering af asbest findes i asbestbekendtgørelsen

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har en vejledning om reglerne for arbejdet med asbest. Desuden har Branchemiljørådet for Bygger & Anlæg en branchevejledning om, hvor asbest forekommer, og hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres. Endelig har Dansk Asbestforening nogle retningslinjer vedrørende udførsel af asbestsaneringsopgaver. 

Yderligere oplysninger om asbest

Asbesthuset er et godt sted at få oplysninger om, hvor asbest kan være til stede. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der information om asbest, herunder udtalelser fra Miljøstyrelsen om håndhævelse i sager om brand, renoveringsarbejder, tagrensning og deponering.