Dokumentation efter bygningsreglementet

Kort om Bygningsreglementet
Bygningsreglementet har til formål at sikre, at der vælges energirigtige samt sikkerheds- og sundhedsmæssigt og byggeteknisk korrekte løsninger. Det 
stiller administrative og funktionsbaserede tekniske krav til bygninger – herunder til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer.

Udover Bygningsreglementets krav kan der være lokalplaner som giver særlige bestemmelser ift. de administrative krav.  

Det skal foreligge dokumentation for, at de valgte byggevarer lever op til kravene. I praksis betyder det fx for vinduer, at der skal kunne fremvises en beregning, der viser, at vinduet kan overholde de gældende energikrav i Bygningsreglementet, også selv om det er et genbrugt vindue af ældre dato. 

Hvad med genbrugte byggematerialer?
Det kan give udfordringer for genbrugte byggematerialer, 
der sjældent kommer med dokumentation og hvor eksisterende standarder ikke gør det muligt at eftervise og dokumentere deresisse egenskaber.  

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at bygningen til enhver tid er lovlig og lever op til Bygningsreglementets krav. I forbindelse med byggeansøgninger til projekter, som omfatter genbrugte byggevarer er det bygherrens forpligtelse at dokumentere, at byggematerialerne lever op til bygningsreglementets krav om bl.a., stabilitet, brandforhold og indeklima.  

Muligt at søge dispensation
Det er den enkelte kommune som bygningsmyndighed, der giver byggetilladelse. Hvis en bygherre ønsker at anvende ældre genbrugte byggevarer, hvor det ikke umiddelbart er muligt at dokumentere, at Bygningsreglementets krav overholdes, fx fordi der er tale om en genbrugt byggevare, skal han eller hun søge om dispensation hos kommunalbestyrelsen, jf. byggelovens § 22.   

byggevareinfo.dk kan du finde mere information og vejledning om kravene til byggevarer. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte i 2017 et brev til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark om Dispensation fra byggeloven og bygningsreglementet – genbrugte byggevarer.   

Budskabet i brevet er følgende:    

Kommunalbestyrelsens skal ved en ansøgning om dispensation foretage en konkret vurdering, herunder vurdere om byggevaren lever op til bygningsreglementets tekniske krav, og om der eventuelt i forbindelse med en dispensation skal knyttes særlige vilkår til byggetilladelsen.  

Det er bygherren, som har ansvaret for at udarbejde dokumentation for, at en byggevare lovligt kan anvendes efter bygningsreglementets bestemmelser, mens det er kommunalbestyrelsen, som vurderer, om dokumentationen er tilstrækkelig.  

Du kan læse hele brevet her.

Bygningsreglementets krav vedr. problematiske stoffer 
Gamle byggematerialer kan indeholde problematiske stoffer og skal derfor undersøges førend de genbruges. Det er især stoffer, som kan afgasse, der er i fokus. Det sikrer, at dine genbrugsmaterialer ikke påvirker bygningens indeklima, så der opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener. 

Eurocodes 
Fra Bygningsreglementet henvises til Eurocodes i forhold til projektering af bæreevner og stabilitet samt brandmodstand af konstruktioner. Eurocodes er fælles europæiske beregningsregler. I tillæg til disse er der udarbejdet nationale annekser, som tager højde for forskelligheder mellem lande, eksempelvis forskelle i klimatiske forhold, som fx gør, at snelasterne er forskellige i Norge og i Spanien. 

Der er sammenhæng mellem Eurocodes og harmoniserede tekniske specifikationer. Fx angiver Eurocodes en række beregningsmetoder, der anvendes i de harmoniserede tekniske specifikationer. Omvendt kan de harmoniserede tekniske specifikationer give input i form af deklarerede værdier til beregningsmetoderne i Eurocodes. 

MK-godkendelser 
Der findes også på nationalt niveau systemer til at godkende produkter til en specifik anvendelse. I Danmark har man MK-godkendelser, der i en årrække blev betragtet som lovkrav til dokumentation af egenskaber. 

Bygningsreglementet henviser ikke længere til MK-godkendelser, men det er stadig muligt at bruge en MK-godkendelse til at dokumentere produktets anvendelighed i forhold til kravene i Bygningsreglementet. 

Byggevarer er omfattet af regler om markedsføring, salg og markedskontrol
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer omfatter alle byggevarer, der bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet. 

Bekendtgørelsen er altså gældende for alle byggevarer, der bringes på eller er tilgængelige på markedet, ikke kun for CE mærkede produkter. Bekendtgørelsen præciserer reglerne for markedsføring og salg og beskriver reglerne for markedskontrol. 

I Danmark udføres markedskontrollen som både en række årlige proaktive markedskontroller rettet mod forskellige byggevarer og reaktive kontroller. De reaktive kontroller udføres på baggrund af anmeldelser fra virksomheder. Markedskontrollen udføres primært som en dokumentkontrol, der undersøger, om der er styr på dokumenterne for en CE-mærkning. Der foretages i sjældne tilfælde en reel markedskontrol på de deklarerede egenskaber.