Kvikguider og tjeklister

Her kan du downloade forskellige kvikguides og tjeklister om byggeaffald. De er opdelt i følgende emner:

Anmeldelse

Tjekliste: Hvordan du anmelder byggeaffald

Det er bygherren, der er ansvarlig for, at bygge- og anlægsaffaldet anmeldes. Typisk får bygherren assistance af sin rådgiver eller entreprenøren til at anmelde affaldet. Hvis det ikke er bygherre selv, der anmelder, men fx en rådgiver, vil anmeldelsen forudsætte en fuldmagt fra bygherren, som skal sendes til kommunen sammen med anmeldelsen.

Ansvar for byggeaffald

Guide: Private boligejeres ansvar for byggeaffald

Byggeaffald fra bolig og grund er boligejerens ansvar, både ved nedrivning, ombygning og renovering. Denne guide fortæller om ansvaret, og hvad det betyder i praksis.

Byggeaffald i udbud og kontrakter

Tjekliste til bygherrer: Det gode udbud

Få inspiration i tjeklisten til, hvad bygherrer skal besvare i udbudsmaterialet i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Tjekliste til rådgivere: Det gode udbud

Få inspiration i tjeklisten til, hvad rådgivere bør besvare i udbudsmaterialet i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Tjekliste til entreprenører: Byggeaffald i kontrakten

Få inspiration i tjeklisten til, hvad entreprenører bør få afdækket i kontrakter med bygherrer i forhold til håndtering af byggeaffald.

Cirkulær økonomi og bæredygtighed

Guide: Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi går ud på at minimere ressourcespild - og dermed opnå mindre affald. Det kræver fokus på affaldsforebyggelse, forberedelse til genbrug, genbrug samt genanvendelse. Læs mere om cirkulær økonomi i byggebranchen i denne guide.

Guide: Kom i gang med cirkulær produktion

Materialeproducenter, der vil bidrage til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg, skal vurdere sammensætningen og behandlingen af deres produkter ud fra en cirkulær tankegang. Få cirkulære tips i denne guide.

Guide til håndværksvirksomheder: Hvordan bliver din håndværksvirksomhed mere bæredygtig?

Bæredygtighed og cirkulær økonomi vinder frem, og håndværksvirksomheder møder stigende krav fra bygherrer. I denne guide får du inspiration til, hvordan din virksomhed i praksis kan komme i gang med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Forundersøgelser og planlægning

Tjekliste til rådgivere: Forundersøgelser

Få inspiration til at stille de rigtige spørgsmål forud for forundersøgelser.

Tjekliste til rådgivere: God affaldsplanlægning

Denne tjekliste kan bruges af rådgivere, da affaldsplanlægning er en meget vigtig at del af planlægningen af et byggeprojekt. Dette gælder særligt ved nedrivningsprojekter, hvor der generes store mængder af bygge- og anlægsaffald.

Guide: XRF-scanning

Denne guide handler om brug af XRF-scanner. Det er et håndholdt måleinstrument til at få en indikation af, om der er tungmetaller i bygninger.

Guide: Farlige stoffer i gamle byggematerialer

Når du som håndværker skal i gang med en nedrivning eller renovering, skal du vide, at der kan være miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de gamle byggematerialer. Få hjælp til at få overblik i guiden "Pas på farlige stoffer i gamle byggematerialer".

Tjekliste: Den gode kortlægningsrapport

En god rapport for kortlægning af de miljøfarlige stoffer i byggeaffald skal skræddersys til det konkrete projekt.

Tjekliste: Risiko for farlige stoffer ved vinduer, døre og facader

Mange materialer og konstruktionsdele kan blive berørt, når vinduer, døre og lette facadeelementer skal udskiftes Du får i denne tjekliste overblik over risikoen for miljø- og sundshedsfarlige stoffer i forbindelse med gamle vinduer, døre og lette facadeelementer.

Tjekliste: Risiko for miljøfarlige stoffer ved gamle badeværelser og køkkener

Før renovering af køkken, toilet eller badeværelse skal du som bolig- eller bygningsejer , rådgiver eller håndværker være opmærksom på, at der kan forekomme miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Få mere viden i denne tjekliste.

Tjekliste: Affald fra brandtomter

Hvert år brænder 6.000-7.000 bygninger i Danmark. Ved brand ændrer bygningens og inventarets stabilitet og egenskaber sig, og den brandskadede bygning skal derfor behandles efter særlige forholdsregler. Det giver denne tjekliste anvisninger til.

Genbrug og genanvendelse

Tjekliste: Bygherrer om krav ved genanvendelse

Få inspiration i tjeklisten til, hvad bygherrer bør gøre sig klart, inden de stiller krav om genanvendte materialer i et nybyggeri eller renoveringsprojekt.

Guide: Krav til genbrugte og genanvendte byggematerialer

Når du som bygherre, rådgiver eller entreprenør vil indbygge genbrugte og genanvendte materialer i et byggeri, er det vigtigt at kende de lovgivningsmæssige krav, som de pågældende materialer vil blive mødt med. Få mere at vide i denne guide om krav byggematerialer, der ønskes genbrugt eller genanvendt.

Guide: Hvilke gamle byggematerialer kan du genbruge eller genanvende?

Denne guide er til dig, der ønsker at opnå, at gamle byggematerialer fra en nedrivning eller renovering bliver genbrugt eller genanvendt.

Guide til producenter: Sådan genanvender du gamle materialer i nye produkter

Det giver rigtig god mening at genanvende byggematerialer, da det reducerer ressourcespild og brugen af nye råvarer. Denne guide er til producenter, der gerne vil genanvende gamle byggermaterialer i nye produkter.

Guide: Værd at vide, når du vil genbruge gamle byggematerialer

Genbrug har næsthøjest prioritet i affaldslovgivningen. Vigtigst er det naturligvis at forebygge, at der opstår affald, men når det ikke er muligt, er næstbedste løsning at genbruge til samme formål. Download guiden, og find ud af mere om genbrug.

Guide: CO2-nøgletal til at vælge behandling af forskellige affaldsfraktioner

Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? Denne guide hjælper til en forståelse af det og angiver nogle nøgletal for udvalgte fraktioner.

Livscyklusvurdering samt CO2-opgørelser

Guide: Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (Life Cycle Assesment) er en metode til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger af produkter og ydelser. Læs i kvikguiden mere om LCA til brug i byggeri.

Guide: CO2- og ressourceopgørelse - hvordan?

Hvor meget CO2 og hvor mange ressourcer kan der spares, når man genbruger affald fra bygninger? Hvor stor er klimabelastningen fra min bygning? Til spørgsmål som disse har man brug for at opgøre CO2-forbrug, CO2-besparelser eller ressourceforbrug. Få hjælp til hvordan i denne guide

Prøvetagning

Guide til kommuner: Prøvetagnings- og saneringsmetoder for byggeaffald

Hvilke krav skal kommunerne stille til prøvetagning og efterfølgende håndtering af gamle byggematerialer i forbindelse med nedrivningsprojekter? Flere faktorer spiller ind, fx bygningens alder, bygningens anvendelse og de materialer og evt. miljøfarlige stoffer, der skal håndteres.

Tilsyn med byggeaffald

Tjekliste: Tilsyn med håndtering af byggeaffaldet

Som bygherre eller bygherrerådgiver har du pligt til at sikre, at affaldet fra en nedrivning eller ombygning bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Du kan føre tilsyn med arbejdet ved hjælp af denne tjekliste.