Klassificering og anvisning af affald

Klassificering og anvisning af affald

En af de centrale kommunale opgaver på affaldsområdet er anvisning af deponerings- og forbrændingsegnet affald, som skal ske i overensstemmelse med affaldets klassificering.

Den kommunale opgave med at anvise affald er forholdsvis enkel, når affaldet er velsorteret og veldefineret. Men når det handler om bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering, kan der være en række forhold, som kræver nærmere vurdering fx:

  • Hvor mange mindre rester af andre materialer fx isolering, asfalt, træ mm. må der være i beton til genanven­delse?

  • Hvor meget bly må der være i malingen på beton, før det skal afrenses inden genanvendelse?

  • Skal et vindue, der består af glas, træ og stål, afleveres til forbrænding, deponi eller genanvendelse, eller skal det sorteres yderligere?

Som udgangspunkt påhviler det affaldsproducenten at undersøge og vurdere, hvordan affaldet skal klassificeres med henblik på at sikre korrekt håndtering af det, herunder om affaldet indgår i den rette kommunale ordning. Hvis affaldsproducenten er i tvivl, eller der på et tilsyn konstateres en fejlagtig klassificering, er det den kommunale sagsbehandler, der har kompetencen til at  klassificere affaldet. På baggrund af klassificeringen er affaldsproducenten forpligtet til at lade det indgå i den rette kommunale ordning. Hvis der ikke er etableret en ordning, skal kommunen på bag­grund af klassificeringen anvise affaldet til den rette behandling. 

Er du som kommunal sagsbehandler usikker på, hvad bygge- og anlægsaffaldet reelt består af, eller hvilke forurenings­niveauer der kan forventes i affaldet, bør du indhente yderligere oplysninger fra affaldsproducenten.

Det er som udgangspunkt anmelderens pligt at oplyse, hvad affaldet består af, så kommunen ved tilsyn kan tjekke om affaldet er korrekt klassificeret. Det er imidlertid vigtigt, at du som kommunal sagsbehandler er tydelig omkring, hvilke forhold du ønsker belyst, for at du kan træffe en afgørelse. Hvis affaldsproducenten ikke frivilligt vil meddele de efterspurgte oplysninger, vil kommunen enten skulle anmode affaldsproducenten om at deklarere indholdet af affaldet, hvis dette er omfattet af en kommunal ordning, eller meddele et undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, hvis det drejer sig om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Som  kommunal sagsbehandler skal du i denne sammenhæng være opmærksom på, at tvangsindgrebslovens § 9 og § 10 der begrænser kommunens mulighed for at kræve oplysninger af affaldsproducenten, hvis der er mistanke om strafbare forhold.

Det er i medfør af det forvaltningsretlige officialprincip i sidste ende kommunens opgave at sikre, at afgørelsen om klassificering hviler på et tilstrækkeligt og korrekt grundlag. Kommunen må derfor om nødvendigt selv foretage de undersøgelser, der sikrer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Det er som udgangspunkt ikke kommunens ansvar at give specifikke anvisninger for, hvordan anmelderen skal foretage eventuelle undersøgel­ser af affaldet. Anmelderen bør rådes til at søge pro­fessionel rådgivning.

I tilfælde af at anmelderen af affaldet ikke kan (eller vil) give de fornødne oplysninger, herunder efterkomme ovennævnte anmodning om deklarering eller undersøgelsespåbud, kan det blive nødvendigt at omklassificere affaldet til deponering, forbrænding eller specialbehandling med henblik herpå. Dette bør dog altid være en sidste løsning, når intet andet er muligt. At dette ofte er nemmere, bør ikke lægges til grund for afgørelsen.

Du kan læse mere om klassificering af affald her.

København og andre kommuner har udarbejdet en række faktaark og vejledninger om regler og praksis for klassifice­ring og afmeldelse af bygge- og anlægsaffald. VHGB er i gang med at samle en oversigt nogle af disse. Har din kom­mune vejledninger, som ikke fremgår af oversigten, er du meget velkommen til at kontakte VHGB, så vi kan tilføje dem.