Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Byggevarer / CE-mærkning

CE-mærkning

I en række situationer kan der blive stillet krav om CE-mærkning af genbrugte og genanvendte byggevarer. Her er en række tommelfingerregler

Hvornår er der krav om CE-mærkning for genbrugte og genanvendte varer? 

I en række situationer kan der blive stillet krav om CE-mærkning af genbrugte og genanvendte byggevarer. Her er en række tommelfingerregler: 

  • Hvis genbrugs-byggevarerne kom på markedet i første omgang, før reglerne om CE-mærkning trådte i kraft, er der ikke krav om CE-mærkning
  • Hvis genbrugs-byggevarerne kom på markedet i første omgang, efter reglerne om CE-mærkning trådte i kraft, skal de ikke CE-mærkes på ny.
  • Hvis byggevarerne bliver oparbejdet i høj grad, og der dermed sker en ændring i byggevarens ydeevne, og den bliver sat på markedet i et nyt navn samt er en produkttype, der er omfattet af en harmoniseret standard, er der krav om CE-mærkning.  
  • Hvis der udarbejdes en ETA for genbrugs-byggevaren, skal den CE-mærkes. 
  • Hvis affaldsmaterialer bliver genanvendt, dvs. forarbejdet om til nye produkter, som er omfattet af en harmoniseret standard, vil der være krav om CE-mærkning. 

Læs om forskellen på genbrug og genanvendelse. 

Genbrugte og genanvendte byggematerialer vil typisk ikke passe ind i det eksisterende system for CE-mærkning, da standarderne tager udgangspunkt i produktion af nye byggematerialer. Men en producent af genbrugte og genanvendte byggematerialer kan søge om at få udstedt en frivillig ETA, som byggevaren kan CE-mærkes med. Det giver producenten mulighed for at fortælle markedet om produktets egenskaber på et fælles europæisk sprog. ETA-Danmark kan hjælpe med de nødvendige indledende vurderinger og med at udarbejde en ETA 

Hvad er CE-mærkning?

Byggevareforordningen er grundlaget for CE-mærkning, der er en slags varedeklaration, der kan bruges på tværs af landegrænser, og alle nye produkter skal CE-mærkes, hvis der findes en standard for dem. Når en vare er CE-mærket, betyder det, at den er i overensstemmelse med EU-lovgivning, og dermed er der fri bevægelighed for den på det europæiske marked. 

CE-mærket er IKKE et kvalitetsstempel eller en godkendelse. Det er derfor op til den, der i sidste ende skal anvende en byggevare at vurdere om de deklarerede egenskaber lever op til kravene til byggeriet.  

CE-mærkningen viser, at: 

  • Egenskaber er bestemt ud fra samme metode i hele EU 
  • Producenten er underlagt samme krav til produktionskontrol som andre producenter i EU 
  • Producenten er under lagt samme krav til 3. parts overvågning som andre producenter i EU 

(Kilde: byggevareinfo.dk) 

Hvad kræver det at få en vare CE-mærket? 

I Byggevareforordningen er der  krav om, at der skal foreligge en ydeevnedeklaration på en byggevare, før den kan CE-mærkes. Hvis en byggevare er omfattet af REACH-forordningen, skal et sikkerhedsdatablad ligeledes følge byggevaren. 

Harmoniserede tekniske specifikationer er en forudsætning for, at en byggevare kan CE-mærkes. En harmoniseret teknisk specifikation kan enten være en harmoniseret standard (hEN) eller en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA). 

Såfremt der findes en harmoniseret standard, som omfatter en byggevare, er det lovpligtigt at CE-mærke byggevaren på baggrund af den pågældende harmoniserede standard. 

De harmoniserede standarder nævner ikke genbrug eller genanvendelse, og produktionsprocesser og dokumentation er baseret på jomfruelige råmaterialer, der ikke har en historik af at have været anvendt tidligere. 

Harmoniserede standarder for byggevarer findes på EU's hjemmeside. 

Hvad er en ETA? 

Hvis der ikke findes en harmoniseret standard, kan producenten i stedet vælge at få udarbejdet en ETA (European Technical Assessment - Europæisk Teknisk Vurdering), som er en europæisk teknisk godkendelse på baggrund af en EAD (European Assessment Document - Europæisk Vurderings Dokument). Det er frivilligt at få lavet en EAD, men har man fået udarbejdet en ETA på produktet, skal produktet også CE-mærkes. 

En europæisk teknisk vurdering (ETA) bliver udstedt på grundlag af et Europæisk Vurderingsdokument (EAD). ETA’en danner grundlag for fabrikantens udarbejdelse af en Ydeevnedeklaration (DoP) og CE-mærkning af byggevaren. ETA-Danmark kan hjælpe med de nødvendige indledende vurderinger og med at udarbejde en ETA. 

Krav om produktionskontrol 

For at kunne få en byggevare CE-mærket skal fabrikanten have egen produktionskontrol – ofte kaldet en FPC-manual – som lever op til den relevante tekniske harmoniserede specifikation for produktet. Afhængig af produktets sikkerhedsniveau, herunder dets anvendelsesområde, vil kravene til 3. parts involvering variere. Det kaldes produktets AVCP-system (Assessment and Verification of Constancy of Performance - Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans). Der findes 5-niveauer af AVCP-systemer: 1+, 1, 2+, 3 og 4, hvor 1+ er det højeste sikkerhedsniveau. Af nedenstående figur fremgår de roller, fabrikanten og det notificerede organ har under de forskellige AVCP-systemer: 

Kilde: Europa-Kommissionen CE-mærkning af byggevarer – trin for trin