Du er her: Forside / Nedrivning / Udbud af nedrivning

Udbud af nedrivning

Bygherren bør forholde sig til en række forhold i forbindelse med planlægning og udbud af nedrivningsopgaven.

Det er i nedrivningsprocessen – altså vejen fra de indledende overvejelser, forundersøgelser og videre frem til projektering/planlægningudbud og den endelige nedrivning – at mange af de afgørende beslutninger om håndtering af bygge- og anlægsaffaldet bliver truffet, og hvor man får væsentlig viden om ressourcerne i det eksisterende byggeri. Derfor er det vigtigt, at bygherren forholde sig til en række forhold i forbindelse med planlægning og udbud af nedrivningsopgaven, og at opgaven beskrives og udbydes klart og entydigt.   

Hvis bygherren har særlige krav til genbrug eller genanvendelse, skal ambitionsniveau og målsætninger afklares allerede i en tidlig fase, så kravene kan indarbejdes i udbud. Et ønske om at genbruge og genanvende materialer kan bl.a. påvirke beskrivelse af nedrivningsopgaven og rollefordelingen, prissætningen og tidsplanen.  

Du kan læse mere om udbud, der støtter genbrug og genanvendelse i vejledning om Cirkulær Nedrivning udgivet af Værdibyg. 

Generelt er det en række afgørende processer og metoder, som en bygherre skal forholde sig til i forbindelse med udbud af nedrivningsopgaver. Du kan læse mere om udbudsgrundlag for nedrivningsopgaver i vejledningen Udbud af nedrivningsopgaver udgivet af Værdibyg.

Valget af udbudsform har stor betydning på bygherrens indflydelse under udførelsen, også i forhold til bygge- og anlægsaffaldet. I en totalentreprise overdrages en række forhold til entreprenøren, og bygherren mister indflydelse på planlægning og gennemførelse. I fag- og hovedentreprise har bygherren i modsætning til totalentreprise  stor indflydelse på nedrivningsopgavens konkrete udførelse, forudsat at opgaven er velbeskrevet fra begyndelsen, og at processen bliver styret af bygherren gennem hele processen   

Det gode udbud for nedrivning

Det er hensigtsmæssigt for god håndtering af bygge- og anlægsaffaldet og for en effektiv byggeproces, at du som bygherre i dit udbuds- og kontraktmateriale specifikt oplyser om ansvar og roller, herunder:

  • Hvem har til opgave at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke entreprenørens arbejde?

  • Hvem bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvilke forventningerne har du til entreprenøren i forhold til anmeldelse af affaldet?

  • Angiver, hvis du ønsker at entreprenøren udpege og udarbejde tidsplan over særligt farligt arbejde, herunder håndtering af miljøfarlige materialer.

  • Angiver, at du ønsker en kopi af vejesedler for bortskaffelse af affaldet af hensyn til kontrol.

  • Angiver en tidsplan, der gør det muligt at opnå optimal genanvendelse, hvis det ønskes.