Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere / Før igangsætning

Før igangsætning

Som rådgiver bør du sikre, at bygherre er klar over, at det er vigtigt at indtænke affaldsproblematikken så tidligt som muligt i et byggeprojekt.

Formålet er at reducere affaldsmængderne, optimere nyttiggørelse af affald og sikre en korrekt affaldsbehandling samt en byggeøkonomi med så få overraskelser som muligt

Du bør sikre, at bygherre er bevidst om sit ansvar relateret til miljø og genanvendelse, herunder sin:

 • Pligt til at få undersøgt,dvs. screene og kortlægge byggematerialerne inden nedrivning for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer for at sikre grundlag for korrekt klassificering

 • Pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommune

 • Pligt som affaldsproducent til at håndtere, herunder sortere, opbevare, nyttiggøre og bortskaffe bygge- og anlægsaffaldet korrekt

Bygherren har også pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed og iht. AB18 og ABT18, oplysningspligt om miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Du kan læse mere om bygherrens og affaldsproducentens pligter under vejledning til bygherrer – bygherrens pligter.

I den meget tidlige fase af byggeriet træffes ofte nogle af de mest fundamentale beslutninger i byggefasen i relation til affald, herunder: 

 • Skal alt nedrives, eller kan der vælges en renovering? Nedrivning genererer langt mere bygge- og anlægs­affald end renovering. 

 • Er der ønsker om at benytte genbrugte eller genanvendte materialer i stedet for nye materialer? Der kan fx være for­hold som arkitektonisk udformning eller tekniske krav til de genbrugte eller genanvendte materialer, der bør tages højde for, Det vil ofte være nødvendigt, at bygherre forholder sig til dette i en tidlig fase af byggeprocessen. da det kan påvirke det samlede bud­get.
   
 • Er der indeklimaproblemer i de eksisterende bygninger, som skal løses i forbindelse med renoveringen. I så fald vil dette være et afgørende element i planlægningen, som der bør tages højde for tidligt i projektet. Er der fx PCB i indeklima, er der også PCB i bygningen og kilderne skal omfanget af forureningen kortlægges for at kunne prioritere den efterfølgende indsats, herunder om bygningen skal saneres, om forurenede materialer skal skæres fra m.v.

 • Hvilken kote ønsker bygherre på den kommende grund, og skal byggeriet have kælder? Mulighederne for nyttig­gørelse af materialer fra nedrivningen vil være tæt knyttet til disse spørgsmål om anvendelse af grun­den.

Du bør også sikre, at bygherren er bevidst om sit ansvar om bygherrens oplysningspligt iht AB18 og ABT18.

Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og ABT18 (Almindelige betingelser for totalentreprise) angiver imidlertid samstemmende:

Hindringer § 26, stk. 3.: Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB18/ABT18, der henvises til.

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Dette kan eksempelvis være relevant i bygninger, hvor der forekommer PCB. Her kan utilstrækkelig kortlægning af forureningen (fx manglende oplysninger om placering, omfang og koncentrationer) give behov for flere analyser og undersøgelser, efter entreprenørens arbejde er gået i gang – ofte med øgede omkostninger og forsinkelser som resultat.

Tid er en afgørende faktor
Manglende tid er en af de centrale barrierer, der meget ofte nævnes af de udførende entreprenører for, om de kan behandle bygge- og anlægsaffaldet optimalt. Det handler bl.a. om mang­lende tid til at: 

 • Udtage og afsætte materialer til direkte genbrug
 • Kildesortere og rense alle materialer optimalt
 • Finde lokal afsætning for materialer til nyttiggørelse, fx i forbindelse med efterfølgende nybygning
 • Anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen, og indarbejde deres eventuelle kommentarer
 • Tilstrækkelig detailplanlægning i relation til miljø- og arbejdsmiljø
 • Tid viser sig også meget ofte at være en barriere for at kunne genbruge materialer i nybyggeri.

Som projekterende skal du være opmærksom på, at det kan tage længere tid at planlægge og projektere, hvis der arbejdes med genanvendte eller genbrugte materialer, hvor der måske ikke foreligger datablade og andre sædvanlige oplysninger omkring materialerne. Det kan videre kræve ekstra tid til myndighedsbehandling og afklaring af ansvars- og forsikringsforhold.