Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler / Nyttiggørelse

Nyttiggørelse af byggeaffald

Hvilke typer af affald kan genanvendes ifølge Restproduktbekendtgørelsen? Læs om de forskellige typer af affald her.

Restproduktbekendtgørelsen fastsætter regler om bl.a. nyttiggørelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og at reducere råstofforbruget.

Ifølge bekendtgørelsen kan sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald og sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer anvendes uden tilladelse. 

Anvendelse af bygge- og nedrivningsaffald, der ikke er sorteret eller  er forurenet med øvrige stoffer, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (kap 3, Beskyttelse af jord og grundvand) eller § 33 (kap 5, forurenende virksomhed).

Sorteret bygge- og anlægsaffald

Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald sorteret efter Affaldsbekendtgørelsen. Sorteret, uforurenet affald forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Dette gælder for følgende materialer:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås affald, hvor man med høj grad af sikkerhed kan antage, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer – i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Sorteret uforurenet affald anvendes efter nedknusning som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Dette gælder det for følgende materialer:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til et år.

Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer

Ved bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer forstås PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, med et indhold på op til 2 mg/kg PCB.

Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer (PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald med et indhold på op til 2 mg/kg PCB) efter nedknusning anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, dog ikke bygge- og anlægsarbejder i bygninger eller anlæg, som mennesker opholder sig i, fx boliger og arbejdspladser. Den samlede højde af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald må maks. være 5 m, og affaldet skal dækkes med en tæt belægning. Anvendelsen skal anmeldes til kommunen 4 uger før arbejdets udførelse.

Særligt om ikke-sorteret og forurenet affald

Anvendelse af bygge- og nedrivningsaffald, der ikke er sorteret, eller der er forurenet med PCB eller øvrige miljøproblematiske stoffer, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap 5, forurenende virksomhed (§ 33) eller § 19 (kap 3, Beskyttelse af jord og grundvand).