Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Kommuner / Før igangsætning

Før igangsætning

Kommunen spiller som myndighed en central rolle i at håndtere bygge- og anlægsaffaldet. Håndtering af bygge- og anlægsaffaldet kan variere fra kommune til kommune, da hver kommune udformer sit eget affaldsregulativ.

Kommunernes rolle som affaldsmyndighed

Det er typisk kommunens miljøafdelingen, som varetager myndighedsopgaverne i forhold til bygge- og anlægsaffald og nyttiggørelse af det.

De centrale kommunale opgaver er i denne sammenhæng at:

 • afgøre om, hvornår der er tale om affald og at klassificere affaldet

 • udarbejde kommunale regulativer og ordninger for affaldshåndtering

 • vejlede om, hvordan de forskellige affaldsfraktioner skal sorteres og behandles

 • modtage anmeldelser af affald, som genereres i kommunen

 • anvise anmeldt affald til godkendte modtagere af affaldet – undtaget herfra er kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

 • håndtere digitale indberetninger af affaldsdata fra første affaldsbehandlingsanlæg

 • føre tilsyn med at reglerne overholdes, herunder at håndteringen af affald er i overensstemmelse med kommunens regulativer og affaldsbekendtgørelsens kap. 9 samt

 • føre tilsyn med, at der sker anmeldelse efter affaldsbekendtgørelsens kap. 11  


Kommunernes rolle som bygningsmyndighed
En af kommunens mange opgaver som myndighed er byggesagsbehandling. Selvom kommunen har stor indflydelse på byggeriet og bl.a. udsteder nedrivningstilladelser, har kommunens byggesagsafdeling meget begrænset indflydelse på håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

De opgaver, hvor byggesagsafdelingen skal være opmærksom på reglerne om byggeaffald, er typisk: 

 • at vurdere om byggeprojekter, hvor der anvendes genbrugte materialer, opfylder gældende regler – fx energikravene – i bygningsreglementet mm.

 • at føre tilsyn med, at indeklimaet i bygninger lever op til gældende krav og regler, herunder at vurdere om eksempelvis PCB- eller asbestholdige byggematerialer udgør en sundhedsfare.

 • at informere Miljøafdelingen i egen kommune om kommende større nedrivnings- og renoveringssager.