Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere / Før igangsætning / Proces for screening, kortlægning og anmeldelse

Proces for screening, kortlægning og anmeldelse

Proces for screening, kortlægning og anmeldelse

Screening for miljø- og sundhedsskadelige stoffer tidligt i forløbet
Den indledende screening for miljø- og sundhedsskadelige stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller, der findes i byggeriet, kan med fordel ske tidligt i forløbet. Dette vil sikre, at risikoen for forekomster af miljøfarlige stoffer er kendt, når der skal opstilles budgetter for projektet, og inden man når for langt med projekteringen.

Læs om lovgrundlag for screening og kortlægning, og om den gode kortlægningsrapport.

Læs mere om miljøskadelige stoffer her.

Forhåndsdialog med kommunen
Kommunerne har ikke nødvendigvis samme praksis praksis. Det er derfor altid en god idé, at kontakte kommunen for at høre, hvilke forventninger og krav de har til screening, kortlægning og anmeldelse af affaldet, udover de opstillede krav i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 samt tilhørende bilag 7.

Der vil her være relevant at få klarhed om, hvilke stoffer kommunen som minimum finder relevante for screenings- og kortlægningsarbejdet samt hvilke værdier for rent, forurenet og farligt affald kommunen arbejder ud fra lokalt. Desuden er det relevant at kende kommunens forventninger til rensning af forskellige materialetyper.

Erfaringen viser, at der ofte findes visse fraktioner, hvor det ikke klart fremgår af kommunes affaldsregulativ, hvordan affaldet skal håndteres. Derfor er det praktisk at gennemgå de forventede affaldsfraktioner og påtænkte modtagere heraf. Herved vil det afklares, om der er behov for kommunes nærmere anvisning af eventuelle specielle fraktioner.

Affaldsreglerne angiver, at affaldet senest skal anmeldes til kommunen 14 dage før opstart. Dette levner i imidlertid ikke megen tid til eventuelle supplerende undersøgelser og nærmere anvisning af specielle fraktioner. Der kan derfor anbefales, at grundlaget for anmeldelsen så vidt muligt er afklaret i god tid, og at eventuelle usikkerheder er på plads med kommunen.

Kortlægning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer som en del af de øvrige forundersøgelser
Håndtering af miljøfarlige stoffer er i dag forbundet med betydelige udgifter. Det er derfor vigtigt, at både omfanget af eventuelle miljøfarlige og planen for at håndtere dem korrekt håndtering er afklaret, før der indhentes priser på nedrivnings- eller renoveringsopgaven. Usikkerheder om omfanget og kravene til bortskaffelse vil føre til usikkerheder om prisen for udførelsen og give risiko for, at de tilbud, bygherren får,  ikke dækker, hvad der er reelt behov for...

Den nærmere kortlægning af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer kan med fordel udføres i forbindelse med øvrige forundersøgelser, der udføres som del af planlægningen.

Særligt i forbindelse med renovering er det vigtigt at sikre, at de kortlægningen målrettes mod de bygningsdele som berøres af renoveringen.

Anmeldelse af affald
Affaldsreglerne angiver, at affaldet senest skal anmeldes til kommunen 14 dage før opstart. Det kan anbefales, at anmeldelsen foretages så tidligt som muligt for at minimere risikoen for forsinkelser som følge af kommunens eventuelle spørgsmål og eventuelle krav om yderligere undersøgelser. Typisk vil anmeldelsen dog først kunne ske, når entreprenøren er udpeget, transportøren er valgt, og de sidste modtagere er identificeret.