Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Entreprenører / Før igangsætning

Før igangsætning

Er du entreprenør eller håndværksmester, har du en række opgaver og forhold, du skal være opmærksom på, når du håndterer bygge- og anlægsaffald og i øvrigt arbejder med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Arbejder du som totalentreprenør, skal du være opmærksom på, at en række af de opgaver, som gælder for rådgivere, også gælder for dig. VCØB anbefaler derfor, at totalentreprenører også læser VCØB’s vejledning til rådgivere.

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer

Som professionel entreprenør eller håndværksmester har du ansvaret for, at de folk, du beskæftiger, ikke udsættes for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Det betyder, at du i din egenskab af arbejdsgiver er forpligtet til at indhente oplysninger om de materialer, der arbejdes med og de eventuelle særlige risici, der er forbundet med håndteringen af sundhedsskadelige stoffer. 

Læs mere i:

  • Guide til håndværkere om farlige stoffer i gamle byggematerialer: "Pas på farlige stoffer i gamle byggematerialer"
  • Tjeklisten: "Tjek risikoen for miljøfarlige stoffer, når du skifter vinduer, døre og lette facader"
  • Tjekliste: "Tjek risikoen for miljøfarlige stoffer – når I skal renovere badeværelser og køkkener"

Reglerne følger af Arbejdsmiljøloven. Læs også mere om de forskellige regler og vejledninger, der nærmere uddyber forhold omkring arbejdet miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

AB18 og ABT18: Bygherrens oplysningspligt
Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) og ABT18 (Almindelige betingelser for totalentreprise) angiver imidlertid samstemmende: 

Hindringer § 26, stk. 3.: Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB18/ABT18, der henvises til.

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Dette kan eksempelvis være relevant i bygninger, hvor der forekom­mer PCB. Her kan der fx mangle oplysninger om placering, omfang og koncentrationer.

Anmeldelse af byggeaffald
Det er bygherrens pligt at anmelde affaldet 2 uger, før renovering eller nedrivning påbegyndes. Ofte bliver det dig som entreprenør, der udfører denne opgave på bygherrens vegne.  

Få mere information om anmeldelse af affaldet, og en guide til, hvordan man anmelder det. 

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommuner med mulighed for at downloade deres regulativer.

Hvem er affaldsproducent

Affaldsproducenten har pligt til at håndtere, herunder behandle, bygge- og anlægsaffaldet korrekt.

Som udgangspunkt er det bygherren, som er affaldsproducent og dig som entreprenør, der udfører opgaven på bygherrens vegne.

Efter aftale kan du som entreprenør også overtage ansvaret for materialerne, inden de bliver til affald. I så fald overtager du rollen som affaldsproducent. Dette betyder, at affaldsproducentens forpligtelser i disse tilfælde påhviler dig, og affaldet vil herefter blive til erhvervsaffald, uanset om affaldet stammer fra en privat bolig.

Eksempel: Hvis en privat husejer indgår en aftale med en tømrer alene om, at han skal forestå nedrivningen af eksempelvis en carport, vil affaldet som udgangspunkt anses som den private husejers affald – og dermed være husholdningsaffald. Hvis den private husejer derimod som led i entreprisen aftaler, at tømreren overtager ejendomsretten til carporten, inden den bliver til affald, vil affaldet fra carporten som udgangspunkt anses som tømrerens affald – og dermed være erhvervsaffald.

Det er på den baggrund afgørende, at der indgås klare aftaler om, hvem der ejer materialerne, før de bliver til affald, og dermed afgøre hvem der er affaldsproducent.

Tjekliste: Hvad skal med i kontrakten?

Det er hensigtsmæssigt både for din virksomheds økonomi og for effektiv byggeledelse, at du som entreprenør sørger for at få præcise oplysninger om ansvar og roller i udbuds- og kontraktmaterialet, herunder:

  • Hvem ejer affaldet? Er alt eller dele af det overdraget til dig som entreprenør?
  • Hvem har ansvaret for at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?
  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke dit arbejde?
  • Hvem bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

Hvis disse områder ikke er oplyst i udbudsmaterialet, og der er mulighed for at stille spørgsmål, så spørg ind til det for at få tilstrækkeligt med informationer som grundlag for dit tilbud til bygherren.

Husk over for underleverandører og transportører at angive, at du ønsker en kopi af vejesedler for håndtering af affaldet af hensyn til kontrol.