Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler / Nyttiggørelse / Særlige krav ved nyttiggørelse

Særlige krav ved nyttiggørelse

Restproduktbekendtgørelsen – anvendelse af PCB forurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Den 1 januar 2017 trådte den nye Restproduktbekendtgørelse (BEK nr 1672 af 15/12/2016) i kraft. Som noget helt nyt introducerer bekendtgørelsen en mulighed for at nyttiggøre lettere PCB-forurenet byggeaffald. Lettere forurenet bygge- og anlægsaffald definerer bekendtgørelsen, som affald med et PCB-indhold på op til 2 mg/kg. Det skal bemærkes, at grænsen er angivet som en spidsværdi ved kilden (overfladeværdi).

Vær opmærksom på. at der er risiko for kortlægning af den del af ejendommen, hvor der er udlagt lettere forurenet materialer efter reglerne og jordforurening (Vidensniveau 1 og 2). Det anbefales derfor at kontakte den lokale kommune inden opstart.

Reglerne for frit at anvende sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder er uændrede.

Krav til anvendelsen af lettere PCB-forurenet affald
I bekendtgørelsens kapitel 5 (§14) beskrives de nye muligheder for at anvende sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Der er dog en række særlige krav og betingelser til anvendelsen uden tilladelse.

Disse krav og betingelser er angivet i bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 7.  

Bilag 3

  • Den øvre grænse for PCB i byggeaffald er 2 mg/kg (som spidsværdi målt på overfladen ved kilden)

Bilag 7

  • Anvendelse af forurenede materialer kræver en tæt belægning som vil reducere mængden vand der kommer i kontakt med det forurenede bygge- og anlægsaffald
  • Den samlede højde af forurenet bygge- og anlægsaffald må være max. 5 m
  • Anvendelse må ikke finde sted i bygninger eller anlæg, hvori der kan tages ophold, fx boliger og arbejdspladser

Krav til anmeldelse forud for anvendelse af lettere PCB-forurenet affald
I bekendtgørelsens kapitel 6 angives at anvendelse af sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald kræver en anmeldelse til kommunen senest 4 uger før arbejdets udførelse. Anmeldelsen skal indholde følgende oplysninger:

  1. Projektets beliggenhed, herunder med angivelse af koordinater
  2. Datoen for projektets påbegyndelse og afslutning
  3. Mængde sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald der agtes anvendt 
  4. Dimensioner og tegninger af projektet
  5. Oversigtsplan med angivelse af berørte matrikelnummer, placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer og havet
  6. Hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet

Ifølge bekendtgørelsens kapitel 7 (§12) fører kommunen tilsyn med, at krav og betingelser i kapitel 5 og 6 er opfyldt.