Du er her: Forside / Nedrivning / Hvad er byggeaffald? / Problematiske stoffer / Uorganiske stoffer og asbest

Uorganiske stoffer og asbest

Arsen

Hvad er arsen?

Arsen er et grundstof med betegnelsen As. Arsen kan forekomme i flere varianter, fx As(III) og As(V).

Hvor har arsen typisk været anvendt?

Arsen har bl.a. været anvendt i træimprægneringsmidler og i maling. Udfasning af brugen af arsen blev påbegyndt i 1989, og brugen ophørte i 1994.

Hvorfor er arsen problematisk?

Arsen er giftigt over for mennesker, og der er både akutte og kroniske effekter. Der kan fx forekomme skader på hud, nerver, lever og mave-tarm-kanal. Endvidere er stoffet kræftfremkaldende.

Hvad sker der med arsen i affald?

Arsen kan spredes til miljøet, hvis maling med arsenindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden. Trykimprægneret træ med arsen betragtes som udgangspunkt som farligt affald, medmindre analyser kan påvise, at koncentrationsniveauet ligger under grænsen for farligt affald. Trykimprægneret træ med arsen bliver som udgangspunkt deponeret.

Asbest

Asbest består af mineraler, der kan spaltes i fibre. 

Hvor er asbest typisk anvendt?

Asbest har været anvendt bredt i byggeriet frem mod 1986, hvor der kom et endeligt forbud mod anvendelsen af asbest. Asbest har været anvendt i mange bygningsmaterialer fx i eternitplader. For en gennemgang af hvor asbest har været anvendt, kan se Arbejdstilsynets asbestguide eller SBi anvisning nr. 229 om asbest benyttes.

Hvorfor er asbest problematisk?

Ved håndtering af asbestaffald kan der opstå støv, som indeholder fibre, der kan ophobe sig i lungerne. Støvet kan være så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af asbestfibre kan forårsage lunge- og lungehindekræft samt sygdommen asbestose, som er en kronisk lungesygdom.

Hvad sker der med asbest i affald?

Udover at asbest kan udgøre et problem for arbejdsmiljøet, er det også vigtigt at håndtere asbestaffald miljømæssigt korrekt for at undgå en spredning af fibre til miljøet, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Asbest er som udgangspunkt farligt affald og skal håndteres som farligt affald. En undtagelse er, hvis byggematerialer med asbest ikke er støvende.

Særlig regulering om asbest

Særlig regulering af asbest findes i asbestbekendtgørelsen

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har en vejledning om reglerne for arbejdet med asbest. Desuden har Branchemiljørådet for Bygger & Anlæg en branchevejledning om, hvor asbest forekommer, og hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres. Endelig har Dansk Asbestforening nogle retningslinjer vedrørende udførsel af asbestsaneringsopgaver. 

Yderligere oplysninger om asbest

Asbesthuset er et godt sted at få oplysninger om, hvor asbest kan være til stede. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der information om asbest, herunder udtalelser fra Miljøstyrelsen om håndhævelse i sager om brand, renoveringsarbejder, tagrensning og deponering.

Bly

Hvad er bly?

Bly er et metal med betegnelsen Pb.

Hvor er bly typisk anvendt?

Bly har bl.a. været anvendt i maling, taginddækninger og andre inddækninger i byggeriet. Bly blev helt forbudt i byggeriet i 2007, men inden da var mange anvendelser i byggeriet allerede blevet forbudt eller udfaset. For mere information, læs Nedrivning og Miljøsaneringssektionen under DI's vejledning og beskrivelse af udførelse af blysanering.

Hvorfor er bly problematisk?

Bly påvirker nervesystemet. Børn er særligt følsomme. Bly er giftigt for vand og jordorganismer og ophobes i naturen og i mennesker.

Hvad sker der med bly i affald?

Bly kan spredes til miljøet, hvis fx maling med blyindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Særlig regulering om bly

Særlig regulering om bly findes i blybekendtgørelsen.

Arbejdsmiljø

Nedbrydnings- og miljøsaneringssektionen under DI har en vejledning om bly, som indeholder retningslinjer om håndtering af bly i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder. Desuden har Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg forskellige vejledninger om håndtering af bly i byggeprocessen. Læs mere om vejledningerne. 

Yderligere oplysninger om bly

Bly og blyforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Derfor er der lavet en kortlægning og strategi for stofferne.

 

Cadmium

Hvad er cadmium?

Cadmium er et mobilt metal med betegnelsen Cd.

Hvor er cadmium typisk anvendt?

Cadmium har været anvendt til overfladebehandling af metaller. Dette har været forbudt siden 1982. Cadmium har også været anvendt som farvepigment.

Hvorfor er cadmium problematisk?

Cadmium og cadmiumforbindelser er akut og kronisk giftige for mennesker, og flere af forbindelserne er kræftfremkaldende. Cadmium kan give skader på nyrer og knogler. Cadmium ophobes i fødekæden gennem dyr og planter.

Hvad sker der med cadmium i affald?

Cadmium kan spredes til miljøet, hvis byggematerialer med cadmium ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Cadmium og cadmiumforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne

Chrom

Hvad er chrom?

Chrom er et metal med betegnelsen Cr. Chrom kan forekomme i flere varianter Cr(III) og Cr(VI).

Hvor har chrom typisk været anvendt?

Chrom bruges som legeringselement i stål og til forchromning af metal. Tidligere blev chrom også anvendt til træimprægnering. Denne brug stoppende i 1996. Chrom anvendes som tilsætningsstoffer i maling.

Hvorfor er chrom problematisk?

Flere chromforbindelser er allergifremkaldende, og nogle er kræftfremkaldende. Chrom ophobes i miljøet og mennesker. Chrom er farligt for vandmilljøet.

Hvad sker der med chrom i affaldet?

Metaller og stål genanvendes i høj grad. Chrom kan spredes til miljøet, hvis maling med chromindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden. Trykimprægneret træ med chrom bliver som udgangspunkt deponeret.

Kobber

Hvad er kobber?

Kobber er et metal med betegnelsen Cu.

Hvor er kobber typisk anvendt?

Kobber anvendes fx til plader til tag og facader, rør, legeringer, elektriske kabler. Kobberforbindelser anvendes til træimprægnering og træbeskyttelse. Kobber har været anvendt i maling.

Hvorfor er kobber problematisk?

Nogle kobberforbindelser er giftige over for vandlevende organismer. Kobber kan hæmme væksten af planter.

Hvad sker der med kobber i affaldet?

Kobber bliver i høj grad genanvendt, da det er en knap ressource. Kobber kan spredes til miljøet, hvis maling med kobberindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Visse kobberforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne.

Kviksølv

Hvad er kviksølv?
Kviksølv er et metal med betegnelsen Hg.

Hvor er kviksølv typisk anvendt?

Kviksølv er anvendt i lyskilder, el-kontakter, måle- og kontroludstyr og cement. Kviksølv er desuden anvendt i maling. I Danmark faldt forbruget af kviksølv med 90 % i perioden 1993-2001. Det første generelle forbud kom i 1994, og allerede inden da havde der været begrænsninger i brugen.

Hvorfor er kviksølv problematisk?

Kviksølv og dets forbindelser kan give skader på nyrer og nervesystemet. Kviksølv kan også give skader på fostre og udløse kontaktallergi. Kviksølv indgår i uorganiske og organiske forbindelser, hvor især organiske forbindelser er giftige. Kviksølv bioakkumuleres og ophobes gennem fødekæden. Kviksølv kan desuden spredes over store afstande via luften.

Hvad sker der med kviksølv i affaldet?

Kviksølv kan spredes til miljøet, hvis maling med kviksølvindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses. Som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Særlig regulering findes i bekendtgørelse om kviksølv.

Kviksølv er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne.

Nikkel

Hvad er nikkel?

Nikkel er et metal med betegnelsen Ni.

Hvor er nikkel typisk anvendt?

Nikkel bruges som legeringselement i rustfrit stål og overfladebehandling i forbindelse med forkromning. Nikkel har været anvendt i maling.

Hvorfor er nikkel problematisk?

Nikkel er allergifremkaldende ved kontakt med huden.

Hvad sker der med nikkel i affaldet?

Metaller og stål genanvendes i høj grad. Nikkel kan spredes til miljøet, hvis maling med nikkelindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Nikkel er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, hvilket betyder, at der er lavet en kortlægning og strategi for stofferne.

Zink

Hvad er zink?

Zink er et metal med betegnelsen Zn.

Hvor er zink typisk anvendt?

Zink anvendes i maling og til forzinkning af stål og beklædning af tage og facader.

Hvorfor er zink problematisk?

Zink har økotoksiske effekter selv i lave koncentrationer, da det kan erstatte andre metaller i enzymer og derved forhindre enzymets normale funktion. Zink kan – hvis det spredes i miljøet – ophobes i miljøet.

Hvad sker der med zink i affaldet?

Zink, der findes i byggeriet i forbindelse med stål, messing m.m., genanvendes som regel. Zink kan spredes til miljøet, hvis fx maling med zinkindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.