Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Bygherrer / Før igangsætning / Gode råd til leverandørvalg

Gode råd, når du skal vælge leverandører, der skal håndtere dit byggeaffald

Vælg rigtigt, når du skal vælge leverandører til at håndtere tid byggeaffald. Det har betydning for både helbred og miljø.

Når du skal rive en bygning ned eller gennemføre en renovering, får du behov for samarbejdspartnere til at hjælpe med byggeaffaldet i form af entreprenører, håndværkere, rådgivere, analysevirksomheder, transportører o.l. Her er det vigtigt at bruge kompetente leverandører, som har forstand på både miljøfarlige stoffer og byggeaffald.

Du får her en stribe gode råd om, hvordan du vælger rigtigt.

Opgaver angående byggeaffald
Opgaverne i forhold til byggeaffald omfatter at:

 • Identificere evt. miljøfarlige stoffer i bygningen og i byggematerialerne inden nedrivning (screening og kortlægning)
 • Håndtere evt. miljøfarlige stoffer
 • Håndtere det øvrige byggeaffald, herunder at
  • Genbruge, genanvende eller nyttiggøre dele af byggeaffaldet
  • Transportere og bortskaffe det øvrige byggeaffald på korrekt vis


Skab fuldt overblik fra start

Før du går i gang med at afsøge markedet for leverandører eller sender en opgave i udbud, er det vigtigt at skabe et fuldt overblik over opgavens aspekter. Afsæt derfor god tid til dette, og indsaml så mange faktuelle oplysninger som muligt. Så forstår du som bygherre behovet bedre og kan beskrive opgaven mere præcist.

Et typisk eksempel på, hvordan det kan gå galt, er, at man ikke får screenet og kortlagt indholdet af miljøfarlige stoffer fra start. Når man så opdager miljøfarlige stoffer, efter projektet er gået i gang, resulterer det oftest i et både forsinket og dyrere projekt.

Hvis du som bygherre ikke selv står for at gennemføre projektet, men indgår aftaler med rådgivere og entreprenører,  forbliver det dit ansvar, at opgaven bliver løst korrekt – medmindre du har indgået en aftale om, at din entreprenør overtager ejerskabet til materialerne, før de bliver til affald. Det er derfor vigtigt, at du gennem hele projektet forholder dig til, hvilke regler der gælder for dig som bygherre. Læs mere i vejledningen til bygherrer.

10 gode råd til leverandørvalg

 1. Erfaringer og referencer
  Bed leverandøren e.l. om at redegøre for sine erfaringer og om at beskrive tidligere udførte projekter. Du kan evt. tjekke leverandørens referencer for at være helt sikker på, at dennes erfaringer matcher netop dit projekt. 
 1. Kapacitet og kompetencer
  Klarlæg fra start, om leverandøren magter opgaven i forhold til såvel tid og kvalifikationer som materiel. Overvej, om leverandøren har den rette størrelse og tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere. Spørg ind til medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse samt relevant dokumentation. Tjek, om leverandøren råder over det nødvendige udstyr til netop dit projekt. I den sammenhæng betyder projektets størrelse og kompleksitet meget – herunder typen og størrelsen af bygningen, arealer omkring bygningen, bygningens beliggenhed og affaldsmængder. 
 1. Evne til at håndtere kompleksitet
  Undersøg, om leverandøren kan håndtere kompleksitet og magter at inddrage forskellige faggrupper og myndigheder. Selv forholdsvist små projekter kan være komplekse og vanskelige at udføre. Der kan være mange forskellige materialetyper i byggeaffaldet, der skal behandles forskelligt, og det kan være nødvendigt at involvere mange faggrupper eller kræve en indsats med særligt udstyr som for eksempel kraning i baggård eller spærretid på hovedstrøg. Kravene varierer desuden i forhold til, om der er tale om renoveringsarbejde i en almindelig bygning eller en bevaringsværdig/fredet bygning, eller om en nedrivning af en tom bygning. 
 1. Arbejdsmiljø
  Spørg ind til leverandørens forholdsregler i forhold til arbejdsmiljøet i dit projekt, og bed leverandøren om at beskrive alle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Som bygherre er du overordnet ansvarlig for, at arbejdet på din byggesag lever op til gældende lovgivning – det omfatter også at overholde arbejdsmiljøregler. 
 1. Service og vejledning
  Vælg en leverandør, som er villig til at besigtige og vurdere din sag, inden leverandøren afgiver sit tilbud. Herved kan leverandøren bedre beskrive, hvad opgaven kræver. 
 1. Fleksibilitet
  Afdæk, i hvilken grad leverandøren er i stand til at efterkomme evt. særlige ønsker, der måtte opstå i dit byggeprojekt undervejs. Dette kan gøres ud fra leverandørens referencer og dit eget kendskab til leverandøren. 
 1. Dokumentation
  Gør dig overvejelser om, hvilken type dokumentation om byggeaffald du ønsker i forbindelse med opgavens udførelse og i hvilke tidsintervaller. 
 1. Kvalitetssikring
  Stil krav om, at leverandøren skal udføre kvalitetssikring som en del af opgaveløsningen, og få en nærmere beskrivelse af den. 
 1. Forsikring og garanti
  Tjek, at leverandøren har tegnet den vigtige ansvarsforsikring, der kan dække, hvis der opstår problemer med din sag. Undersøg desuden, om leverandøren evt. er medlem af relevante garantiordninger, og om dit projekt er omfattet af garantien. (Læs mere om garantiordninger nedenfor).
 1. Certificeringer
  Undersøg, om leverandøren er har en relevant certificering. (Læs mere om certificeringer nedenfor). 

Skema til screening af leverandører

Skemaet kan benyttes til at screene forskellige leverandører til opgaver relateret til byggeaffald. Vælg det antal leverandører, du vil undersøge, og udfyld èt skema pr. opgave, du har behov for at få løst. Sammenlign den totale score for de forskellige leverandører

Download skema som pdf.

Hvad siger reglerne?

Der findes en række krav og regler for entreprenører, håndværkere og andre udførende i byggebranchen, der arbejder med miljøfarlige stoffer. Dvs., både når der laves undersøgelser om miljøfarlige stoffer i byggeriet, og når der foregår nedrivnings- eller renoveringsprojekter, hvor der forekommer miljøfarlige stoffer. 

Du kan nedenfor få et overblik over de formelle krav og regler, som naturligvis skal overholdes. 

Desuden kan du i VHGB´s vejledninger få overblik over forskellige parters generelle ansvar og pligter i forhold til nedrivning og renovering af bygninger. Læs mere: 

Vejledning for bygherrer

Vejledning for rådgivere

Vejledning for entreprenører

Vejledning for kommuner


Arbejde med asbest
Indendørs asbestsanering må kun foretages af håndværkere, der har en relevant uddannelse dokumenteret med et uddannelsesbevis. Øvrig erhvervsmæssig asbestsanering – dvs. udendørs asbestsanering – kræver særlig planlægning af arbejdet, og at der gennemføres en APV (ArbejdsPladsVurdering) samt gives særlig instruktion af håndværkerne  m.m. Se asbestbekendtgørelsen, eller læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Udendørs arbejde, typisk nedtagning af eternitplader, kræver ikke uddannelsesbevis. 

Vask af asbestbølgeeternittage ved højtryksspuling må kun ske ved brug af udstyr, der har en særlig dispensation fra Arbejdstilsynet. Vær opmærksom herpå, når du vælger en leverandør til denne type opgave, og spørg gerne efter dokumentation for dispensationen for udstyret. 

Arbejde med PCB og bly
På Arbejdstilsynets hjemmeside findes der retningslinjer vedrørende arbejde med PCB og bly. Det kræver ingen lovpligtig uddannelse, men Dansk Asbestforening anbefaler, at man enten har den lovpligtige asbestuddannelse eller en tilsvarende AMU-uddannelse til PCB-sanering. 

Valg af leverandør, som kan håndtere eller transportere affald
Hvis du som bygherre har behov for at finde en leverandør, der kan håndtere eller transportere dit affald, kan du i Affaldsregisteret søge efter relevante virksomheder i din region/kommune. Ud over indsamlingsvirksomheder og affaldstransportører skal såvel genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, mæglere og forhandlere som kommunale behandlingsanlæg (der må modtage kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse) registreres i affaldsregister. Vær opmærksom på, at det ikke er alle virksomheder, der er registreret her, da nogle kan undlade at blive registreret – fx genanvendelsesanlæg hos producenter, der tager egne produkter retur og bruger dem igen i ny produktion, eller anlæg, der ikke aftager affald fra en bredere kreds.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde supplerende oplysninger om Affaldsregisteret samt anbefalinger til at vælge den rette type leverandør.
 

Prøvetagning og kemiske analyser
Ved prøvetagning i forbindelse med kortlægning af evt. miljøfarlige stoffer i bygninger findes der i lovgivningen hverken krav til dokumentation af prøvetagerens erfaringer eller krav til analyselaboratoriet. Spørg derfor ind til leverandørens kompetencer samt erfaringer, og bed om referencer. Ved valg af analyselaboratorium og metode anbefales det, at analyserne foretages akkrediteret, så vidt det er muligt. Akkrediteringen betyder, at laboratoriet med jævne mellemrum, typisk én gang om året, kontrolleres af DANAK, som sikrer, at laboratoriet og analyserne lever op til de respektive standarder på området. 

Frivillige garantiordninger og certificeringer
Det er typisk frivilligt for virksomheder, om de vil være med i garantiordninger eller blive certificeret i forhold til specifikke branchenormer. Derfor er det ikke alle leverandører, der kan fremvise medlemskab af garantiordninger eller certificeringer. Virksomheder, der ikke er med i en garantiordning eller er certificerede, kan dog være fuldt ud lige så kvalificerede til din opgave, men overvej altid om garanti og certificeringer er vigtige for dig og dit konkrete projekt.  

Certificeringer
Det er muligt for virksomheder for at opnå certificering i fx miljøledelse, kvalitetsledelse og arbejdsmiljøledelse. En certificering er en uafhængig bedømmelse, som gennemføres af en uafhængig certificeringsvirksomhed i henhold til en standard (fx miljøledelse efter ISO 14000, arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS 18001 eller kvalitetsledelse efter DS/EN ISO 9001-standarden). Når en virksomhed har opnået en certificering, betyder det, at virksomheden har oprettet og efterlever procedurer, der overholder kravene i den standard, som ligger til grund for certificeringen. 

Kurser og uddannelser
Der findes i perioder forskellige kurser og uddannelser, som udbydes for entreprenører og håndværkere bl.a. via AMU  (ArbejdsMarkedsUddannelserne). Derudover udbyder en række branche- og medlemsorganisationer relevante kurser – fx Dansk Asbestforening, Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri og Danske Maskinstationer og Entreprenører. 

Kontrolordninger
Hvordan og i hvilket omfang arbejdet kontrolleres, bør indgå i overvejelserne, når man vælger leverandør. Fx er medlemmer af Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri underlagt en kontrolordning. En ekstern konsulent gennemfører uanmeldte besøg på pladserne og hos medlemsvirksomhederne for at tjekke, at arbejdsmiljøforholdene er i orden, at håndtering af miljøfarlige stoffer udføres korrekt, og at den nødvendige dokumentation for arbejdet er på plads.