Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Det Genanvendte Hus, København

Det Genanvendte Hus, København

Det Genanvendte Hus, København

Formålet med Det Genanvendte Hus, som var et foregangsprojekt bygget fra 1990-1994, var at

  • Opføre et funktionelt hus inden for et givet rammebeløb ved størst mulig udnyttelse af genanvendte materialer.
  • Gennemføre undersøgelser og forsøg med genanvendte materialer og hermed forbundne aktiviteter.

Demonstrationsprojektet omfattede et nyt boligbyggeri som huludfyldning samt planlægning og undersøgelser i forbindelse med at gennemføre projektet, herunder aktiviteter forbundet med fremskaffelse, oparbejdning og indbygning af genanvendte materialer.

Der blev som en del af Det Genanvendte Hus gennemført en konkret vurdering af de ressource- og miljømæssige aspekter. Disse blev sammenlignet med et konventionelt byggeri. Samtidig opstillede projektet en metode baseret på livscyklustanken til vurdering af miljøaspekter i forbindelse med byggeri. Metoden inddrog arbejdsmiljø, indeklima og ydre miljø.

Vigtigste erfaringer

Krav til de genanvendte byggematerialer
En forudsætning for genanvendelse i større perspektiv med henblik på rentabilitet i byggeprojekter kræver udarbejdelse af normer og fastsættelse af kriterier for genanvendte byggematerialer.

Fremskaffelse af materialer
Der var udfordringer med at fremskaffe genanvendte materialer på grund af færre nedrivninger i området end forventet. Desuden var der udfordringer med materialernes kvalitet. Det lykkedes ikke at skaffe genanvendte vinduer eller skifer til projektet.

Leverance a materialer – brug for depoter
For at genanvendte materialer kan leveres fleksibelt og til konkurrencedygtige priser, er det nødvendigt med lokale depoter for materialerne. 

Mursten
For at opnå den rette kvalitet er det vigtigt, at mursten frasorteres af fagfolk allerede ved nedrivning.

Tagbeklædning
Det kan være svært at fremskaffe skifer af den rette kvalitet, fordi skiferens holdbarhed kan være tidsmæssigt begrænset. Det miljø, skiferen tidligere har ligget i, kan også have betydning for holdbarheden.  Genanvendelse af tagsten af tegl kan ske med høj genanvendelsesprocent.

Træ
Genanvendt træ er hårdere og har en mere ”død” karaktær end nyt træ, hvilket bevirker, at det kun i ringe grad ”arbejder” i bygningen.  

Beton
Anvendelse af beton med genanvendte materialer som tilslag gav ikke anledning til særlige problemer under byggeriet.

Resultat
Det Genanvendte Hus et godt eksempel på renere teknologi, hvor bl.a. genanvendelse af byggeaffald har sparet deponeringskapacitet, råstoffer, energiressourcer og transport og dermed reduceret belastningen af det ydre miljøer.

Projektet gav samtidig nogle vigtige erfaringer med genanvendelse af byggematerialer.

Det Genanvendte Hus har generelt set miljømæssige fordele, når det sammenlignes med et konventionelt byggeri. Det konstateredes, at alle signifikante forskelle ligger i råstofudvinding og produktion af byggeelementerne. Der er ingen væsentlige miljømæssige forskelle i forhold til drift, vedligehold og indeklimaet. Det blev også konstateret, at det er vigtigt for en positiv udvikling for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i Danmark at forbedre organiseringen og at indrette denne type arbejdspladser på anden vis samt at eliminere de mest fysisk belastende processer.

Projektet har givet en lang række konkrete data om miljøproblemstillinger i byggebranchen. 

Genanvendelsesmaterialer 

Materiale Mængde indbygget (tons)
Tilfyldning 102
Betontilslag
(nedknust beton)
562
Facadetegl 130
Indervægtegl 54
Konstruktionstræ 5
Gulvstrøer 3
Træskelet til
indvendige vægge
2
Tilsætningspaneler 2
Brædder til depotrum 1
I alt 873 tons

Deltagere


Foreningen Socialt Boligbyggeri, FSB (bygherre).

Arkitektgruppen i Aarhus A/S og Axel Nielsen – Carl bro as Rådgivende ingeniører F.R.I. (projektering af byggeprojekt).

Planlægning og undersøgelser blev udført af en projektgruppe bestående af repræsentanter for FSB, Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Byfornyelsesselskabet København og DEMEX Rådgivende Ingeniører A/S.

Byggeriet blev udført i hovedentreprise af J & B Byggeproduktion.

Årstal


1990-94

Mere viden


Demonstrationsprojekt ”Det Genanvendte Hus”, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 79, 1995

Det Genanvendte Hus – Renere teknologi, arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 34, Hovedrapport 1996