Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Ressourcekortlægning på Øhlenschlægergade Skole

Ressourcekortlægning på Øhlenschlægergade Skole

Ressourcekortlægning på Øhlenschlægergade Skole

Københavns Kommune har i samarbejde med Lauritzen Advising gennemført en ressourcekortlægning i bygningerne på Oehlenschlægergade Skole. Det er sket i forbindelse med planer om nedrivning af ældre tilbygninger og nybyggeri på skolen.

Formålet med ressourcekortlægningen var at få viden om genbrugs- og genanvendelsesmuligheder for materialerne i to bygninger som grundlag for udbud af nedrivning og nybyggeri i kommunen – ud fra et ønske om  størst mulig genanvendelse af materialerne.

Kortlægningen skulle samtidig fungere som pilotprojekt med henblik på at udvikle en systematik og et paradigme, der af Københavns Kommune kan benyttes til opfylde kommunens miljøkrav i MBA – Miljø i Byggeri og Anlæg om kortlægning af materialer til genbrug.

Mængder

Mængderne af bygningsmaterialer i de enkelte fraktioner opgjort skønsmæssigt på baggrund af tegninger over de to bygninger samt en besigtigelse af dem. Metodikken for ressourcekortlægningen blev baseret på Materialeatlas, InnoByg 2016, der inddeler bygninger i bygningsdele og byggematerialer. 

På baggrund af opgørelserne er der givet en vurdering af potentialet for mulig genbrug/genanvendelse af materialerne inklusive overvejelser om potentielle afsætningsmuligheder. I opgørelsen af samlede mængder og fraktioner er resultaterne fra en miljøscreening, der var gennemført tidligere af en anden rådgiver, blevet inddraget.

Vigtigste erfaringer

Resultaterne fra besigtigelsen og ressourcekortlægningen blev samlet i et Excel-skema, hvor det for hver bygningsdel og byggemateriale blev gjort op, hvor mange tons af materialet der potentielt vil kunne gå til hhv. genbrug, genanvendelse samt anden håndtering – såsom forbrænding, deponering eller specialhåndtering. På baggrund af vurderingen af ressourcepotentialet og bygherrens ønske om genbrug/genanvendelse af materialerne i nybyggeriet blev der givet vurdering af mulighederne for genbrug af mursten, tømmer, brædder m.v. og genanvendelse af tegl, beton og stål i det nye byggeri. Desuden er der givet forslag til overvejelser af udbudsprocessen samt krav til projektering, nedrivning og byggeri med genanvendte materialer. Pilotprojektet har således vist en måde at gennemføre ressourcekortlægningen på. Resultaterne af projektet er sidenhen bl.a. blevet præsenteret i forbindelse med gennemførelsen af et miljøprojekt om ressourcekortlægningen.

Resultater

Ressourcekortlægningen viste et potentiale for genbrug og genanvendelse på i alt 97%. Der viste sig at være potentiale for genbrug af mursten, tømmer, gulvbrædder, vinduer og døre, fliser samt granit fra fundamenter, dørtrin og trapper. Heriblandt var der særlige bygningsdele, som facadeudsmykningen og en granittrappe, der fortjente særlig opmærksomhed med hensyn til genbrug.

Iblandt materialerne til genanvendelse var der beton, tegl, jern og metal, samt mineraluld og glas.

Materialer med højt potentiale for genbrug

  • Genbrugte mursten: 341 t
  • Fundamenter, granit/granittrappe: i alt 42 t
  • Tømmer til genbrug: 7,5 t
  • Gulvbrædder: 4 t

Materialer med højt potentiale for genanvendelse

  • Tegl til genanvendelse: 333 t
  • Beton: 537 t

Se den samlede opgørelse, der er udarbejdet som del af projektet.

Deltagere

  • Johnny Christensen, Københavns Kommune
  • Erik Lauritzen, Lauritzen Advising

Årstal

2017

Økonomi

Den overordnede økonomi for en evt. genbrug/genanvendelse af materialerne er ikke opgjort i dette pilotprojekt. Økonomien vil være meget afhængig af den forretningsmodel, der opstilles for den specifikke case, og de(t) byggeprojekt(er), som evt. aftager materialerne. Her vil bl.a. omkostninger i forbindelse med håndtering af materialerne sammenholdt med miljøbelastning/-gevinster ved håndtering og genbrug/genanvendelse af materialerne have stor indflydelse for den totaløkonomiske vurdering af et sådant projekt.

Vil du vide mere?

Smith, K.H. et al. (2018) Ressourcekortlægning af bygninger, Miljøprojekt 2006, Miljøstyrelsen

NIRAS et al. (2017) Affaldsforebyggelse i byggeriet – Forprojekt, Miljøprojekt 1919, Miljøstyrelsen