Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Skure ud fra et cirkulært princip

Skure ud fra et cirkulært princip

Skure ud fra et cirkulært princip

Ideen om at bygge sekundært byggeri – skurbebyggelser – ud fra et cirkulært princip vandt Realdanias ”Circular Construction Challenge” i 2019. Skurene er til bl.a. boligforeninger og skolers kildesortering, materiel, cykler, depotrum o.l.

Design- og byggevirksomheden ”Næste” blev etableret efter et succesfuldt innovationsforløb med protype- og procesudvikling blandt aktører fra flere brancher.

Næste er i dag en unik virksomhed inden for cirkulær økonomi, der yder totalleverance af uopvarmet skurbyggeri opført efter cirkulære principper og bygget af affaldsmaterialer fra byggebranchen og industrien.

Der opføres årligt ca. 1/2 mio. m2 sekundært byggeri i Danmark. Hvis alt dette blev bygget af genbrugsmaterialer, skønnes det, at samfundet vil kunne opnå en årlig besparelse på mindst 40.000 tons CO2-ækvivalenter. Der vil blive skabt et marked, som årligt vil kunne aftage ca. 50.000 tons rent træaffald bare til skurbebyggelser.

Virksomheden Næste sparer en udledning på 0,48 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år gennem hele levetiden sammenlignet med et almindeligt, typisk træskur. Sammenligner man med et almindeligt stålskur, er besparelsen 3,1 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. I alt akkumuleres besparelsen til et gennemsnit på mellem 3 og 18 tons CO2-ækvivalenter pr. skur.

Skurene fra Næste er mere end blot monofunktionelle bygninger til opbevaring af materiel, cykler, affald mv. De er sociale rum i boligforeningerne, der ud over at tilskynde til en bedre – og billigere – brugeradfærd i affaldssorteringen også skaber konkrete og smukke rammer for sociale arrangementer. På skolerne benyttes bygningerne fx som læringsrum, skoleboder, ”natur-skur” og såkaldte ”verdensmålsrum” for læring.

Vigtigste erfaringer

Høstning af materialer
De fleste materialer bruges som direkte genbrug i deres oprindeligt tiltænkte funktion fx tagsten, spær-tømmer og lægter. Enkelte materialer som fx flækkede gulvplanker, rester fra afskæring af spær o.l. opskæres og bruges som facadebeklædning. Der benyttes desuden rest- og frasorteringer fra industrielle produktioner, hvorved der er tale om upcycling. 

Materialerne ”høstes” primært via nedriverbranchen, men også via genbrugsstationer.

Opbevaring af materialer
Efter nedrivning og ”høstning” opbevares materialerne på Næstes eget lager, hvor de klargøres til produktion i form af præfabrikerede elementer til montage på stedet.

Forbehandling af materialer
Der foretages mekanisk afrensning og sortering af materialerne samt delvis opskæring og opretning af tømmeret til præfabrikation af elementer.

Validering – kvalitetssikring af materialer
Før nedrivning screenes og kvalitetstjekkes materialerne, som udtages ud fra specifikationer af størrelser og længder samt ud fra, hvad der er den mest økonomisk rentable metode. Materialer, der ikke lever op til kvalitetskravene, betragtes som affald.

Projektering
En totalleverance fra Næste inkluderer arkitekt- og ingeniørrådgivning i forhold til at opnå bygge- og ibrugtagningstilladelse. Der arbejdes i bygningskategorien primært ud fra, at der ikke er personophold, og at det ligger i en lav konsekvensklasse og med simple og velkendte traditionelle konstruktionsprincipper. Derfor indplaceres de sekundære byggerier oftest i konstruktionsklasse 1 (KK1) og i brandklasse 1 (BK1)

Samarbejde på tværs af værdikæden
Alle led i værdikæden hænger meget nøje sammen, og der kan kun opnås en rentabel forretningsmodel for alle parter ved effektive processer udført af den rette aktør til den pågældende delopgave.

Produktet udvikles fortsat i tæt dialog med kunderne og på grundlag af nøje analyser af de tilgængelige affaldsressourcer og efterprøvning og skalering af de mest rentable processer fra affald til materiale og videre til produkt.

Cirkulær forretningsmodel
Næste forventer inden for kort tid at introducere en service- og garantiordning, er sikrer kunderne tryghed i bygningernes levetid, som estimeres til min. 30 år. Ved at tage ansvar for bygningen i hele levetiden samt at tilbyde take-back på materialerne sikres en lang levetid og mulighed for at recirkulere af materialerne igen og igen. Dette kan kun opnås ved rent faktisk at bygge kvalitet med løsninger, der holder i det danske klima og med indsigt i bygningernes driftsvirkelighed.

Økonomi

Næstes skure er set over hele levetiden en god og kosteffektiv løsning på grund af en lang estimeret levetid, der er verificeret af Teknologisk Institut, samt minimalt vedligehold. 

Anlægsomkostningen på anskaffelse af et Næste skur inkl. den nødvendige rådgivning til byggetilladelse ligger 10 procent over benchmark for et almindeligt træskur (=malet skur af trykimprægneret træ og tagpap), og 20 procent over benchmark, hvis man sammenligner med et almindeligt stålskur (=galvaniseret stålskur med plastic/ståltag).

Kvaliteten af skure fra Næste er høj, hvilket ses i totaløkonomiberegningen. Desuden skaber adfærdspåvirkningen og historiefortællingen i de cirkulære skure værdi på både person-, ejendoms- og samfundsniveau.

Perspektiv

Næstes ambition er at vise vejen til en egentlig bæredygtig omstilling i byggeriet. Virksomheden ønsker at inspirere branchen til at tage de nødvendige skridt mod den nødvendige - og totale - grønne omstilling.

Ud fra mantraet ”Tænk stort, start småt, og lær hurtigt” ønsker Næste, at andre lader sig inspirere til at tage handling nu og ikke lade de cirkulære ideer blive ved snakken!

Næste vil derfor - med ejendomsejernes stigende efterspørgslen - skalere sin forretning og via de volumenmæssige fordele skabe et endnu stærkere forretningsgrundlag for omstilling for aktører i hele branchen, herunder ikke mindst i affaldsbranchen. Næste skaber danske arbejdspladser ved at ”producere” fremtidens materialer ud af fortidens affald.